Bezpečnostné predpisy !!!

Je potrebné prečítať si aj ZVLÁŠTNE USTANOVENIA autoSLALOMSHOW 2018 v sekcii všeobecné informácie !

 

Bezpečnostné predpisy pre podujatie autoSLALOMSHOW 2018

1. Bezpečnostné predpisy sú dokument, ktorý je vydaný za účelom zvýšenia bezpečnosti posádok, divákov a organizačného teamu počas pretekov.

2. Všetci organizátori a posádky autoSLALOMSHOW sú povinní dodržiavať všetky ustanovenia, Bezpečnostných predpisov.

3. Organizátor podujatia môže pre svoju súťaž doplniť ďalšie body, alebo opatrenia, v záujme zvýšiť bezpečnosť, avšak nesmie zrušiť, alebo znížiť význam jednotlivých bodov z týchto predpisov.

4. Porušenie niektorého z bodov Bezpečnostných predpisov môže byť pre organizátora hrozbou vylúčenia z preteku.

5. Organizátor podujatia zabezpečí výber a úpravu trate súťaže tak, aby bolo eliminované zvýšené riziko havárie vozidiel, napríklad aj znížením rýchlostí rozmiestnením spomaľovacích retardérov na rizikových miestach.

6. Posádky na týchto miestach sú povinné znížiť rýchlosť svojej jazdy tak, aby nedošlo k porušeniam retardérov, prípadná výška penalizácie za každé porušenie kužeľa, alebo stĺpika zviazaných pneumatík musí byť pre posádky motivačná pre „čistú“ jazdu a je plne na rozhodnutí usporiadateľa! Toto rozhodnutie však musí byť zverejnené vo Zvláštnych ustanoveniach a zdôraznené pri rozprave pred samotnou súťažou.

7. Pre autoSLALOMSHOW su ochranné rámy vo vozidlách odporúčané.
8. Ďalšou odporúčanou výbavou súťažných vozidiel sú športové sedadlá a minimálne štvorbodové pásy.

9. Počas jazdy musí mať posádka riadne nasadenú ochrannú motoristickú prilbu, musí byť riadne pripútaná bezpečnostnými pásmi a všetky okná na vozidle musia byť zatvorené. Vo vozidle musí byt aspoň jeden hasiaci prístroj v objeme min. 1kg bezpečne namontovaný v dosahu posádky v opačnom prípade posádka nebude pustená na štart bez nároku na vrátenie štartovného.

10. Odporúčaná výstroj posádky je kombinéza nehorľavá, aj s prešlou homologizáciou s dlhým rukávom, rukavice pre jazdca, pevná obuv.

11. V kabíne súťažného vozidla sa nesmú nachádzať voľne položené predmety, okrem prilby ktorá sa používa v súťaži.

12. Pri presune z depa na štart a z cieľu do depa je povolená maximálna rýchlosť 20km/h. Je striktne zakázané zahrievanie,pálenie pneu ako aj jazda mimo vyznačenú trať alebo depa.

13. Posádka je povinná mať u seba doklady, potrebné pre vedenie motorového vozidla: doklad totožnosti, vodičský preukaz, doklady od vozidla (ak sú) a kartu poistenca.

14. Počas trvania pretekov posádka a jej doprovod nepoškodzujú zariadenia trate, ktoré slúžia pre bezpečnosť posádky a divákov.

15. Zúčastniť sa podujatia ako jazdec môže osoba vo veku od 18 rokov, ktorá je držiteľom vodičského preukazu. Alebo od 15 rokov v doprovode rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý písomným vyhlásením preberá plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené jazdcom alebo vozidlom a je držiteľom VP skupiny B.

16. Spolujazdec môže byť aj vo veku od 16 rokov, za podmienky že v mieste konania podujatia je prítomný rodič, alebo zákonný zástupca a vodič posádky má 18 a viac rokov a je držitelom VP skupiny B.

17. V prípade havárie posádky je tato povinná oznámiť túto udalosť najbližšiemu traťovému komisárovi, ak by sa havária udiala na neprehľadnom mieste zabezpečiť zastavenie nasledujúceho vozidla (pokiaľ je to možné) .

18. V prípade havárie iného vozidla na trati posádka poskytne pomoc s ohľadom na vlastnú bezpečnosť ,pokiaľ je prvá pri nehode a privolá pomoc, napr. podá kompletnú informáciu ďalšej prichádzajúcej posádke, alebo ktorá potom pokračuje k najbližšiemu traťovému komisárovi kde informuje usporiadateľov. Ak traťový komisár posádku vyzve, aby v takejto situácii posádka neopustila vozidlo sú povinní nevystupovať a počkať na ďalší pokyn traťového komisára. Následne obmedzené vozidlo dostane náhradnú jazdu.

19. Ak je posádke daný signál traťovým komisárom na zastavenie (červená zástava), posádka je povinná zastaviť vozidlo. Pokračovať môže len na pokyn traťového komisára.

20. Na trať vchádza posádka len na signál traťového komisára a len na štarte.
21. Každé porušenie Bezpečnostných predpisov môže byť dôvodom vylúčenia z pretekov bez nároku na vrátenie poplatkov.
22. Posádka a jej doprovod bezdôvodne neuvádza motor a vozidlo do chodu, nespôsobuje nadmerný hluk,
neznečisťuje životné prostredie a bezdôvodne nejazdia v uzavretom parkovisku, alebo servisnej zóne.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

HUKOt motorsport